Church of St. John the Theologian ""v Radokovitsakh: